/  

Board of Directors

     
       
  Mr. Bimal Prasad Wagle    
  Chairman    
  Samuha (Ka)    
       
 
       
Mr. Bharat Bahadur Basnet Mr. Suresh Prasad Khatri Mr. Min Bahadur Samari  
Director Director Director  
Samuha (Ka) Samuha (Ka) Samuha (Ga)  
       
 
       
Mr. Narendra Singh Bista Ms. Shalini Rana  Dr. Bharat Kumar Thapa  
Director Director Independent Director